Fundacja Przestrzeń Aktywności Rozwoju i Kreatywności  została zarejestrowana 15.12.2015. Fundacja używa skróconej nazwy Fundacja PARK. Jej fundatorami są Małgorzata Ornoch-Tabędzka i Jakub Tabędzki

Siedziba Fundacji mieści się w Puszczykowie, w zabytkowej willi  przy ul. Podleśnej 10

015

 

Cele szczegółowe Fundacji PARK

1. Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz świadomości obywatelskiej i kulturowej.
2. Wspomaganie działań twórczych, artystycznych i innowacyjnych w każdej grupie wiekowej i społecznej.
3. Ochrona i promowanie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
4. Ochrona i promowanie dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu.
5. Kształtowanie i propagowanie postaw ekologicznych.
6. Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.
7. Promowanie dialogu społecznego i dialogu obywatelskiego jako skutecznych narzędzi kształtowanie postaw obywatelskich i rozwiązywania konfliktów społecznych.
8. Wspieranie wszelkiego rodzaju działań edukacyjnych uwalniających potencjał twórczy i wyzwalających przedsiębiorczość.
9. Wspieranie i promocja aktywnego udziału w kulturze.
10. Wspieranie rozwoju osobistego osób w każdym wieku i wśród przedstawicieli obu płci.
11. Rozwój współpracy i integracji międzypokoleniowej w różnych grupach społecznych.
12. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i cyfrowym.
13. Wspieranie działań na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym.
14. Wspieranie podnoszenia kwalifikacji i uczenia się przez całe życie.
15. Rozwój kultury fizycznej i promowanie zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem aktywności intelektualnej osób powyżej 60 roku życia.
16. Promocja pomocy wzajemnej i organizacji wolontariatu.
17. Wspieranie działań i rozwoju III sektora..
18. Stymulowanie i wspieranie innowacji społecznych i twórczych
19. Promowanie nowych technologii i rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.

20. Wspieranie aktywności fizycznej i procesów wychowawczych wśród dzieci i młodzieży.
21. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
22. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów oraz zasad sprawiedliwego handlu.
23. Rozwój kontaktów międzynarodowych i współpracy między społeczeństwami.
24. Wspieranie integracji wielokulturowej i poszanowania odrębności narodowościowej, etnicznej i religijnej.
25. Upowszechnianie swobód obywatelskich, wolności i praw człowieka oraz pomoc ofiarom prześladowań i konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą.